Privacyverklaring FiMM

Stichting FiMM, gevestigd aan Boeslaan 33, 6703 EN WAGENINGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

U vindt onze contactgegevens op deze webpagina.

Roelina Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting FiMM. Zij is te bereiken via het contactformulier op deze pagina en via telefoonnummer 06-33178239.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting FiMM verwerkt enkele van uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Eventueel uw telefoonnummer als u een persoonlijk nummer vermeldt via een contact- of aanmeldformulier
 • Eventueel uw e-mailadres als u een persoonlijk e-mailadres vermeldt via een contact- of aanmeldformulier

Alleen voor de activiteiten die wij afsluiten met een examen of een andere bekwaamheidsproef verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Adres voor het toesturen van ons certificaat. U maakt daar zelf een keuze voor via ons aanmeldingsformulier
 • Het voor het examen of bekwaamheidsproef behaalde resultaat

Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • Naam van bedrijf namens wie u zich aanmeld voor een van onze activiteiten
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Factuurgegevens voor het versturen van de nota’s
 • E-mailadres waarop u te bereiken bent

Als u zich aanmeldt als privépersoon voor deelname aan een van onze activiteiten dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Alleen wat hierboven wordt vermeld.

Verder is het niet de bedoeling dat onze website en/of dienst gegevens verzameld over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roelinadijk@fimm.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting FiMM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling in verband met uw deelname aan een activiteit van ons
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. Hiervoor verwerken wij alleen uw e-mailadres eventueel aangevuld met de bedrijfsnaam als u dat opgeeft
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Toelichting e-mail nieuwsbrief

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. We hanteren geen vaste frequentie voor het versturen van onze nieuwsbrief maar in ieder geval niet vaker dan 1x per maand. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting FiMM neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting FiMM) tussen zit.

Stichting FiMM gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office (verwerking via Word, Excel en het mailprogramma Outlook), Mailchimp (voor het versturen van nieuwsbrieven op basis van uw e-mailadres en, indien ingevuld, de bedrijfsnaam. Zie ook hierboven).

Voor de webhosting en voor het e-mailverkeer gebruiken wij de diensten van KeurigOnline.nl (https://keurigonline.nl/). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle verkregen gegevens slaat FiMM op 1 computer op. Voor de beveiliging heeft FiMM ESET Internet Security geïnstalleerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting FiMM verwijdert uw eventueel ingevoerde privé-adresgegevens uiterlijk 1 maand na toesturen van een certificaat.

De volgende gegevens bewaren we zolang als dat FiMM bestaat:

 • Voor- en achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Het door u behaalde resultaat voor een examen of bekwaamheidsproef
 • Naam van bedrijf namens wie u zich aanmeld voor een van onze activiteiten
 • Adresgegevens bedrijf
 • Factuurgegevens voor het versturen van de nota’s

De reden daarvoor is dat wij dan kunnen achterhalen wanneer u deelnam aan een activiteit van ons (controle) en wij u, indien van toepassing, een recent cursusdictaat kunnen toesturen op uw verzoek (dat mag als het langer dan 10 jaar geleden is dat u deelnam aan een cursus).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting FiMM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Stichting FiMM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting FiMM gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Alle informatie die mogelijk uw browser opslaat kunt u zelf verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting FiMM. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Roelina Dijk via het contactformulier op deze pagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting FiMM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting FiMM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Roelina Dijk via het contactformulier op deze pagina.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2018. Indien nodig, past FiMM deze verklaring aan.